terapijos klinika self - EMOCIŠKAI SVEIKAM GYVENIMUI

Darbo etika

terapijos klinika self - EMOCIŠKAI SVEIKAM GYVENIMUI

darbo etika

Dirbame vadovaudamiesi Lietuvos geštalto asociacijos etikos ir profesionalios praktikos kodekso nuostatomis:

A. Etikos kodeksas.

1.  Pripažįstame, jog visi žmonės yra vienodai vertingi.
2.  Gerbiame kiekvieno asmens individualumą ir unikalumą.
3. Gerbiame kiekvieną žmogų, nepaisant rasės, kilmės, tautos, lyties, seksualinio identiteto, neįgalumo, amžiaus, religinių, kalbinių, socialinių, ekonominių ar dvasinių skirtumų.
4.  Pripažįstame žmogaus autonomijos ir savireguliacijos svarbą tarpasmeninių santykių kontekste.

B. Profesionalios praktikos kodeksas

B.1. Kompetencija. 
1.1. Geštalto terapeutas/konsultantas imasi tik tokių užduočių (t.y., tokių klientų/kliento sistemų konsultavimo), kurioms išspręsti mano turintis pakankamai kompetencijos.
1.2. Jei konsultavimo metu terapeutas/konsultantas nustato, kad tolimesniam darbui jo kompetencija nepakankama, jis turi nukreipti klientą pas kitą profesionalų kolegą arba pats kreiptis profesinės pagalbos ar bendradarbiavimo į kolegas.
1.3. Pirmas žingsnis šiame procese būtų iš naujo su klientu aptarti jų pirminį susitarimą (kontraktą). Jei terapeutas/konsultantas ir toliau tęsia konsultavimą, jis privalo imtis būtinų veiksmų savo kompetencijos riboms praplėsti. Tokie veiksmai galėtų būti:
1.3.1. Terapeutas/konsultantas atidžiai išanalizuoja savo kompetenciją taip, kad klientas gautų visapusišką naudą. Jei terapeutas nusprendžia, kad jo turimos kompetencijos konkrečiam konsultaciniam atvejui nepakanka, jis susilaiko nuo tolimesnio konsultavimo.
1.3.2. Terapeutas/konsultantas ieško paramos ir aiškumo, pateikdamas šią situaciją patyrusiems kolegoms.
1.3.3. Terapeutas/konsultantas šį atvejį pateikia individualiai ar grupinei (priklausomai nuo to, kuri labiau tinka šiam atvejui) supervizijai.
1.3.4. Terapeutas/konsultantas užmezga ryšį su kitais kolegomis (ar klinikomis), kad būtų atlikta reikiama diagnostika ar suteikta kita profesionali pagalba (būtina klientui), kuri yra už terapeuto kompetencijos ribų.
1.4. Terapeutas/konsultantas apskritai saugo bei gina savo darbą ir profesiją nuo bet kokių nekvalifikuotų veiksmų, projektų ar procedūrų (paskaitų, interviu, žiniasklaidos, seminarų ir pan.), kurie prieštarauja nustatytiems profesiniams standartams.
1.5. Terapeutas/konsultantas pats turėtų praeiti individualią terapiją, jei konsultavimo metu jį apima asmeninė ar profesinė krizė, „perdegimo“ požymiai, ir/ar jei atsiranda sunkumų išlaikant tinkamą atstumą tarp terapeuto/konsultanto bei kliento (pvz. dėl seksualinės traukos). 
1.6. Metodologinis požiūris ir terapinės technikos turi tarnauti terapiniams tikslams ir kliento poreikiams, kurie aptariami pirminio susitarimo/kontrakto metu. Geštalto terapeutas/konsultantas suvokia, kad bet kokios jo intervencijos, (ypač eksperimentinės, ekspresyvios ir katarsinės), terapiniame procese turi būti taikomos profesionaliai ir atsakingai.
1.7. Terapeutas/konsultantas visą gyvenimą siekia profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Terapeutas atviras svarbioms naujovėms, skatinančioms jo tobulėjimą ir vystymąsi, tiek geštalto terapijos, tiek kitų psichoterapijos rūšių srityse, duodančioms kuo didesnę naudą klientui.
1.8. Geštalto terapeutas/konsultantas kruopščiai renka ir saugo terapinio ir diagnostinio darbo įrašus, laikydamasis tam nustatytų šalies įstatymų ir profesinių standartų. 

B.2. Kliento – terapeuto/konsultanto santykis.
2.1. Kliento-terapeuto/konsultanto santykis yra profesionalus santykis, kuriame terapeutas pirmenybę teikia kliento gerovei bei kūrybiškai pusiausvyrai tarp savęs ir kliento.
2.2. Terapeutas/konsultantas pripažįsta santykio svarbą terapijos efektyvumui ir suvokia savo galios, įtakos ir priklausomybės reikšmę tarpusavio santykyje. Tai suvokdamas, terapeutas savo veiksmais negali išnaudoti kliento nei finansiškai, nei seksualiai, nei emociškai, nei politiškai ar ideologiškai savo (ar kito asmens ar institucijos) interesų  ar poreikių patenkinimui.
2.3. Terapeutas/konsultantas suvokia, kada jo kiti ryšiai ar įsipareigojimai prieštarauja kliento interesams. Kai iškyla toks interesų konfliktas, terapeutas privalo tai iškelti konsultacinio santykio ribose ir imtis priemonių tam išspręsti.
2.4. Fizinis kontaktas terapiniame/konsultaciniame procese skirtas tik kliento gerovei ir reikalauja specialios profesinės įžvalgos ir atsargumo. Jei terapiniame procese bus naudojamas fizinis kontaktas, tam būtinas kliento sutikimas.
2.5. Geštalto terapeutas/konsultantas pripažįsta, jog dvigubi ryšiai (pvz. vadovo ir darbuotojo santykiai, artima draugystė, giminystė ar partnerystė) yra nesuderinami su terapiniu procesu. 

B.3.  Konfidencialumas.
3.1.Visa, kas vyksta tarp terapeuto/konsultanto ir kliento yra konfidencialu. Terapeutas gali save laikyti laisvu nuo konfidencialumo įsipareigojimo tik esant ypatingoms sąlygoms (B7 dalis).
3.2. Duomenų apie klientus (ir atskirus atvejus) rinkimas ir saugojimas yra reglamentuojamas šalies įstatymais ir profesiniais reglamentais.
3.3. Terapeutas/konsultantas turi užtikrinti, kad individą identifikuojanti informacija nebūtų atskleidžiama per konfidencialius santykius, tokius kaip supervizija.
3.4. Jei terapeutas specifinę informaciją, gautą terapijos metu, nori panaudoti paskaitai, pranešimams ar publikacijoms, jis turi gauti kliento leidimą ir pateikti informaciją taip, kad būtų neįmanoma atpažinti kliento (pvz. pakeičiant vardą, datą, kitas asmenines detales, komponuojant skirtingų atvejų detales.) 
3.5. Jei terapeutas/konsultantas nori panaudoti terapinį atvejį (ar kai kurias jo specifines dalis) kaip medžiagą profesinėms (atvejų) studijoms, pranešimams ar publikacijoms, jis turi gauti kliento sutikimą (jei tai yra įmanoma) bei užtikrinti, kad pateikiama informacija būtų taip užmaskuota, kad būtų neįmanoma atpažinti kliento.
3.6. Terapijos filmavimas, fotografavimas ar garso įrašų darymas galimas tik tuo atveju jei gaunamas kliento leidimas arba jo įgalioto atstovo raštiškas leidimas.
3.7. Jei terapeutui/konsultantui reikia gauti duomenis apie klientą iš kitų terapeutų (profesionalų) ar institucijų, jis turi laikytis šalies įstatymų, reglamentuojančių tą procesą. Šis reikalavimas taikomas gaunant tiek žodinę, tiek rašytinę informaciją apie klientą.
3.8. Terapeutas/konsultantas privalo informuoti klientą, jei terapeutui/konsultantui reikia gauti duomenis apie jį bei turi laikytis šalies įstatymų, reglamentuojančių tokio pobūdžio dokumentų naudojimą.
3.9. Jei viešosios ar privačiosios institucijos (pvz.teismas, draudimo kompanija ar pan.) reikalauja su klientu susijusių duomenų, geštalto terapeutas/konsultantas privalo laikytis tai reglamentuojančių šalies įstatymų. Teikdamas tokius duomenis, terapeutas informuoja klientą ir atlieka tai tokiu būdu, kaip tai naudingiausia terapiniam procesui.
3.10. Terapeutas/konsultantas turi laikytis šalies įstatymų ir profesinio reglamento, kai informacija liečia vaikų apsaugą, jų išnaudojimo ar kitais globos ir rūpybos trūkumo atvejais.

B.4. Kontraktas (susitarimas) su klientu.
 4.1.Bet koks susitarimas (kontraktas), tiek žodinis, tiek rašytinis tarp terapeuto/konsultanto ir kliento yra abipusiai įpareigojantis.
 4.2. Geštalto terapeutas/konsultantas turi atvirai ir suprantamai būsimam klientui pristatyti savo kompetenciją ir patirtį, kai tariamasi dėl terapijos sąlygų (kai sudaromas terapinis kontraktas).
4.3.  Įrašų darymas, filmavimas ar terapijos seansų stebėjimas turi būti aptartas susitarime.
 4.4. Terapeutas/konsultantas turi užtikrinti, jog jokie kiti asmenys negirdėtų, nestebėtų ar neįrašinėtų terapinių užsiėmimų (išskyrus tuos atvejus, kai klientas sąmoningai su tuo sutinka, pvz. mokymo ar supervizijos tikslais).
4.5. Terapeutas/konsultantas turi užtikrinti, kad klientas nepatirtų nei fizinės nei psichologinės žalos toje fizinėje aplinkoje, kurioje vyksta terapija/konsultavimas.
4.6. Terapeutas/konsultantas turi užtikrinti, kad terapijos/konsultavimo metu nebūtų kitų asmenų įsikišimo arba atstovavimo kitų asmenų interesams be kliento sutikimo.
4.7. Kontrakte (žodiniame arba rašytiniame) turi būti aiški konsultavimo (konsultacijų/terapinių seansų) vieta, dažnumas, mokesčio mokėjimo, konsultacijų atidėjimo, nukėlimo, pertraukų tarp konsultacijų bei konsultavimo/terapijos nutraukimo (kliento arba terapeuto iniciatyva) tvarka.
 4.8. Asmeninių krizių, ligų ar kitokių asmeninių ir profesinių apribojimų atvejais, geštalto terapeutas/konsultantas turi įvertinti savo gebėjimus tinkamai konsultuoti klientą bei reikalui esant praeiti superviziją arba sustabdyti psichoterapiją bei pasiūlyti klientui kitą terapeutą.
4.9. Geštalto terapeutas/konsultantas negali konsultuoti kliento alkoholio, narkotinių, psichotropinių  medžiagų intoksikacijos ar apsvaigimo būsenoje, o taip pat jei jo sveikatos būklė trukdo dirbti pilnavertiškai. 
4.10. Pasikeitus bent vienai iš aukščiau paminėtų aplinkybių ar sąlygų ar atsiradus naujoms, pirminis susitarimas (kontraktas) turi būti peržiūrėtas ir aptartas su klientu.

B.5 Santykiai su buvusiais klientais.
5.1. Geštalto terapeutas/konsultantas išlieka atsakingas už santykius su buvusiais klientais ar dabartiniais studentais ir po psichoterapijos/konsultavimo pabaigos.
5.2. Geštalto terapeutas/konsultantas neribotą laikotarpį po psichoterapijos/konsultavimo pabaigos išlaiko paslaptyje nuo trečiųjų asmenų bet kokią informaciją gautą apie klientą terapijos metu (išskyrus tam prieštaraujančias teisines ir ypatingas aplinkybes). 

B.6 Reklama. 
6.1. Rekomenduojame, kad reklamoje būtų aprašytos teikiamos paslaugos ir nurodyta paslaugas teikiančio asmens profesinės kvalifikacijos.
6.2. Reklamoje neturi būti teikiamų paslaugų kokybė lyginama su kitų kolegų (ar kitų terapinių mokyklų bei krypčių) paslaugomis ar naudojama klaidinanti informacija. 

B.7 Ypatingos aplinkybės.
7.1 Gali atsitikti taip, kad geštalto terapeutai/konsultantai turės priimti sprendimus, kurie turės apginti klientus arba jų socialinę aplinką tuo atveju, kai klientai negalės savęs pakankamai kontroliuoti (pvz. iškilus rimtam pavojui kliento, terapeuto ir/ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar gerbūviui.). Aiškėjant, jog klientai yra nebepajėgūs kontroliuoti savo veiksmų, geštalto terapeutas gali nuspręsti pakeisti konfidencialią sutartį.
7.2 Tuo atveju kai geštalto terapeutas/konsultantas kontaktuoja su klientu, kuriam jo manymu gali būti taikomos ypatingos aplinkybės, geštalto terapeutas turėtų paprašyti iš kliento jam artimų asmenų kontaktų į kuriuos  terapeutas galėtų kreiptis iškilus ypatingoms aplinkybėms.
7.3 Atsiradus individualiai ar kolektyvinei kritinei situacijai (pvz. individualus arba kolektyvinis pavojus gyvybei, socialiniai nesklandumai, karai, katastrofos ir pan.) terapeutas/konsultantas įvertins esamą situaciją ir stengsis išlaikyti profesionalų konfidencialumą, jeigu tik tam jam leis aplinkybės.
7.4 Geštalto terapeutas/konsultantas gina kliento autonomiją ir konfidencialumą tais atvejais, kai psichoterapinis/konsultacinis procesas yra dalis didesnio su klientu susijusio proceso. (pvz. darbas ligoninėje, darbas organizacijose, darbas komandoje su kitais sveikatos apsaugos darbuotojais ir kt.). Geštalto terapeutas/konsultantas atskleis konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims tik klientui leidus, jeigu tik tam neprieštarauja teisinės ar ypatingos aplinkybės. 

B.8. Teisinės aplinkybės.
8.1. Iškilus dilemai: ar laikytis etikos ir profesionalios praktikos kodekso ar įgyvendinti teisės principus ir įstatymus prioritetas atiduodamas teisės principams ir įstatymams. Terapeutas/konsultantas tai atlieka tokiu būdu, kaip tai naudingiausia konsultaciniam/terapiniam procesui.
8.2. Jeigu geštalto terapeutas/konsultantas, kuris yra LGA narys bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl kriminalinio nusikaltimo arba jam bus pateiktas civilinis ieškinys (susijęs su konsultaciniu/terapiniu procesu) iš kliento pusės, jis informuos apie tai LGA valdybą. 

B.9 Terapeuto vaidmuo visuomenėje.
9.1. Geštalto terapeutas/konsultantas laikosi nacionalinių įstatymų liečiančių jo profesionalų darbą ir praktiką.
9.2. Geštalto terapeutas/konsultantas yra pasiruošęs bendradarbiauti ir padaryti savo tiriamąjį darbą prieinamą terapinei visuomenei bei įnešti savo indėlį į tolesnį geštalto terapijos vystymą profesionalioje diagnostinėje ir terapinėje veikloje.
9.3.  Savo veikloje geštalto terapeutas/konsultantas laikosi taisyklių ir pagarbos savo kolegoms ir autorinių teisių darbinėje veikloje.
9.4. Geštalto terapeutas/konsultantas yra atsakingas už savo veiklą santykyje su kolegomis ir darbdaviais, tuo pačiu įvertindamas ir gerbdamas klientų autonomiškumą ir išlaikydamas konfidencialumą.
9.5. Reklamuodamas savo paslaugas geštalto terapeutas/konsultantas turi laikytis nacionalinių profesinių reikalavimų ir instrukcijų.
9.6. Geštalto terapeutas/konsultantas turi laikytis nacionalinių profesinių reikalavimų, reglamentuojančių žalos atlyginimą klientui.
9.7. Visuomenė ir klientai privalo gauti teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas bei ją teikiančiojo kvalifikaciją (pvz. ar paslaugą teikia  Geštalto konsultantas, ar Geštalto terapeutas/psichoterapeutas), tam kad klientas nebūtų suklaidintas ir galėtų reikiamos paslaugos ar kvalifikacijos ieškoti kitur. 
9.8. Geštalto terapeutas/konsultantas neslėps nuo kliento informacijos apie galimybę gauti pagalbą iš kitų kolegų ar gydymo įstaigų.
9.9. Geštalto terapeutas/konsultantas klientų akivaizdoje susilaikys nuo kritinių komentarų  ir vertinimų liečiančių kitus kolegas, kitas terapines mokyklas, teorijas ar metodus.
9.10. Geštalto terapeutas/konsultantas negali siekti asmeninės ar kolektyvinės materialinės naudos iš kitų kolegų ar institucijų už tai, kad nukreipia pas juos klientus.
9.11  Jeigu geštalto terapeutas/konsultantas sužino apie kolegos(ų) neleistiną ar neetišką veiklą, turėtų aptarti tai su kolega ir/arba pranešti LGA valdybai.
9.12. Geštalto terapeutui/konsultantui nederėtų dalyvauti oficialiose ar privačiose veiklose, kurios gali pakenkti geštalto terapijos ir psichoterapijos reputacijai.
9.13. Geštalto terapeutas/konsultantas turėtų stengtis suvokti savo darbo politinius ir socialinius aspektus, kurie daro įtaką jo klientams bei politinius ir socialinius aspektus darančius įtaką klientų gyvenimui.
9.14. Geštalto mokymo organizacijos patikrina kandidatų kvalifikaciją, tikslus bei psichinį bei fizinį tinkamumą bei suteikia jiems aiškią bei pilną informaciją apie studijų planą bei reikalavimus. 
9.15. Geštalto mokymo organizacijos garantuoja studijų kokybę bei užtikrina dėstančiųjų ir supervizorių kompetenciją. Geštalto mokymo organizacijos kontroliuoja studijų kokybę, užtikrina mokymosi erdvę bei mokomosios medžiagos ir mokymo metodikos atnaujinimą.
9.16. Santykiai tarp dėstytojų ir besimokančiųjų bei tarp mokymo organizacijų yra aiškūs bei skaidrūs. Dėstantieji Geštalto specialistai suvokia dėstančiųjų bei besimokančiųjų vaidmenų specifiką ir nesinaudoja savo padėtimi savo naudai. Jie suvokia iš šio santykio galinčius kilti priklausomybės, idealizavimo bei vertinimo aspektus. Geštalto mokymo organizacijos pateikia nuorodas, liečiančias dėstytojo-studento santykius bei sudaro galimybes tokio pobūdžio problemų iškėlimui ir sprendimui.
9.17. Geštalto mokymo organizacijos periodiškai tikrina, ar studentas pasiekė patenkinamą mokymosi lygį ir užtikrina tinkamas bei skaidrias struktūras šiam procesui atlikti.
9.18. Etikos principai, reglamentuojantys  kliento-terapeuto santykius bei terapeuto elgesį visuomenėje, yra lygiai taip svarbūs mokymo(si) aplinkoje bei reglamentuoja dėstytojo-studento/besimokančiojo santykius (kompetencija, konfidencialumas, kontraktas/susitarimas, santykis).
9.19. Geštalto mokymo organizacijos kontroliuoja ir užtikrina tinkamą mokymo, klinikinį bei mokslinį dėstančiojo personalo lygį. Privalo būti užtikrintas asmeninis bei profesinis dėstančiojo personalo augimas (tęstinis mokymasis).
9.20. Jei Geštalto terapeutas/konsultantas suvokia, jog išgyvena etinį konfliktą ir nepajėgia išspręsti konflikto pats/pati arba intervizijos ar supervizijos pagalba,  terapeutas/konsultantas kreipiasi į jo/jos organizacijos arba profesinės asociacijos etikos komitetą su prašymu gauti reikiamą konsultaciją. 

 

terapijos klinika self - Emociškai sveikam gyvenimui

Kviečiame registruotis
konsultacijai ir terapijai